Betingelser

Forsikring

Alle våre biler har egen godsansvarforsikring som er lovpålagt av norske myndigheter. Vi ønsker å gjøre kunden klar over forsikringens begrensninger. Godsforsikring dekker etter norsk lov i dag, og gir ikke vareeier full dekning på varens verdi, men blir bereknet ut fra SDR. Det finnes dessverre ikke noen utvidet forsikring for budbil- og transportfirmaer. Av denne grunn velger noen kunder selv å tegne en “engangsforsikring” ved transport som krever dette. Denne forsikringen kalles “Transportforsikring, vilkår A”. Denne gir full dekning for 100 prosent av varens verdi. Dette gjelder alle budbil- og transportfirmaer.

Standard betalingsbetingelser

For bedrifter er 10 dager fra fakturadato. Renter beregnes etter forfall, for tiden 1,5 % pr måned.

For private forskudd betaling.

Prisjustering

Generell prisjustering indeks reguleres en gang i året.

Force majeure

Begge parter tar forbehold om force majeure. Ved inntreden av force majeure, hvormed forstås enhver begivenhet partene ikke med rimelighet hadde mulighet for å forhindre, suspenderes partenes forpliktelser etter denne avtale, for den tid force majeure situasjonen varer, og gjenopptas i samsvar med avtalen når årsaken til force majeure situasjonen er brakt til opphør.

Tvisteløsning

Avtalen skal tolkes og utfylles i henhold til rettsreglene i Norge og bransjestandarder for transportoppdrag, lagring og logistikk.